Galakroncho

Class: Rogue - Format: Dragon - Season: 71